Miljø•Bo A/S er boligudlejningsselskabet i NP Holding koncernen, et ejendomsinvesterings- og udviklingsselskab stiftet af Niels Pedersen tilbage i 1985. Hovedaktiviteterne har gennem årene været investering og byggeri med fokus på nyere og velbeliggende boligudlejningsejendomme. Miljø•Byg&Bo A/S har årelang erfaring med udvikling og optimering af nicheejendomme, og har siden sidst i 90’erne opført adskillige markante boligprojekter primært i København og Århus.

Vi er inde i en spændende udviklingsproces med stigende fokus på aktiviteterne på Fyn – og specielt i Odense. Historisk har vi ikke investeret af betydning i boligmarkedet i Odense, men vi har stor tiltro til den massive byudvikling der ligger foran os. Der er rigtig gode perspektiver de kommende år – og derfor har vi nu for alvor valgt at gå ind i udviklingen af nye boligprojekter i og omkring Odense.

Vi ser og udvikler mulighederne i sagerne før andre. Vi er en lille u-kompleks organisation, hvor vejen fra ideer – og fra beslutning til handling er kort. Det medvirker til at processen er dynamisk og meget enkel. Vi er en familieejet virksomhed med en god soliditet som kan tillade sig at tænke langsigtet og lave investeringer, selvom det måske på kort sigt kan påvirke resultaterne negativt.

Vi kan agere hurtigt, hvilket vi ser som en stor force. Vi er en lille dynamisk og kreativ organisation, der til stadighed er på udkig efter nye og spændende projekter med udviklingspotentiale. Vi gør som udgangspunkt ikke altid ligesom de andre – og vi arbejder ud fra en filosofi om, at det meste kan lade sig gøre – og det bedste resultat opnås via gode relationer og troværdige partnere.

Forretningsområderne omfatter udvikling og forvaltning af ejendoms- og venture investeringer. Koncernen råder over en egenkapital på en 398 mio. dkk (pr. 30/6 2021) og udlejningsporteføljen omfatter ca. 500 boliglejemål primært beliggende i København, Århus og på Fyn.

 

HISTORIE

1985  →  NP Koncernen grundlægges af Niels Pedersen
1990  →  Miljø-Bo etableres med henblik på ejendomsinvestering og boligudlejning.
2002  →  Miljø-Bo gennemfører sin første større transaktion med en værdi på 150 mio.
2003  →  Miljø-Byg etableres med henblik på investering i projektejendomme og salg af ejerlejligheder.
2012  →  Strategien præciseres og der fokuseres nu ikke på videresalg men på boligudlejning.
2017  →  Koncernens egenkapital runder 250 mio. og nye udviklingsprojekter påbegyndes.
2018  →  Generationsskifte indledes og Line Ravn Fredensborg overtager 50% af holdingselskabet.
2019  →  Satsning på konceptudvikling SeniorBOfællesskab+50

 

HVORFOR VI HEDDER MILJØ•BO

Vores vision er at skabe attraktive og inspirerende steder at bo og leve. Spændende arkitektur med gennemlyste boliger som åbnes mod det grønne, hvor kreative udendørs opholdsarealer prioriteres som et centralt element. Vi har fokus på det bæredygtige byggeri – og vægter boligernes værditilførsel på brugersiden højt, herunder brugertilfredshed og velvære, godt indeklima, stor fleksibilitet og tryghed for alle.

Det er sammen vi skaber det gode miljø!

 

VÆRDIGRUNDLAG

Vi gør vores arbejde ordentligt og opfører os etisk og moralsk forsvarligt i omgangen med andre mennesker. Et ord er et ord – og vi taler ligeud om tingene. Ordentlighed forpligter.

Vi udvikler os hele tiden for at være på forkant. Vi gør som udgangspunkt ikke som de andre, vi ser mulighederne og arbejder ud fra en filosofi om at det meste kan lade sig gøre. Det kræver ekspertise og samarbejde – det bedste resultat opnås via gode relationer og troværdige samarbejdspartnere.

Nærhed og det personlige initiativ er vigtigt hos os – og kommunikationen er direkte og jordnær. Vi kalder en skovl for en skovl. Vi er altid let tilgængelige – og let forståelige.

 

STRATEGI

Ejendomme er en langsigtet værdifast investering og vores filosofi er at investere i ejendomme med et gunstigt forhold mellem på den ene side det forventede afkast og på den anden side den risiko, der er forbundet med investeringen.

Investeringerne foretages med udgangspunkt ud fra nogen generelle kriterier: ejendomstype, beliggenhed, størrelse, anskaffelsessum, udviklingspotentiale, afkast og investeringshorisont.

Vi investerer både i boligudlejningsejendomme og i grunde/- boligudviklingsprojekter. Vi investerer som udgangspunkt kun i ejendomme, der ligger i byer eller områder omkring byer med forventning om en positiv befolkningsvækst. Der investeres overvejende i Hovedstadsregionen, Århus, Trekantområdet, Odense samt på Fyn.

 

INVESTERINGSPROFIL

Grundlæggende arbejder vi med tre forskellige typer ejendomme, som er karakteriseret ved at rumme et optimerings- og/eller værdivækstpotentiale og hvor det generede driftsoverskud fra udlejnings-porteføljen anvendes til investering i projektejendomme.

Nyere velbeliggende boligudlejningsejendomme med solidt og robust afkast. Driftsomkostninger optimeres løbende og vedligeholdelse på nyere ejendomme er typisk meget begrænset. Værdioptimeringen foregår løbende ved genudlejninger hvor markedslejeniveauet testes.

Restejerlejligheder til løbende frasalg, hvor strategien baserer sig på at ejerlejlighederne frasælges løbende til markedspris når disse fraflyttes af lejerne.

Investeringer i grunde og udviklingsprojekter med henblik på projektsalg struktureret enten som salg af ”nøglefærdige” udlejningsejendomme til fremtidig levering ved færdiggørelsen eller til egen udlejningsportefølje. Der udarbejdes en projektspecifik handlingsplan og exit strategi for hver enkeltstående udviklingsprojekt med baggrund i en balanceret forretningsmæssig vurdering.

 

DRIFTEN I FOKUS

Den daglige drift er det centrale fokuspunkt for vores virksomhed. Via indgående kendskab til de enkelte ejendomme arbejdes der efter en løbende porteføljeoptimering hvor der tilstræbes udviklingsplaner med en horisont på to-tre år.

Gennem en aktiv tilgang optimeres driften af ejendommene løbende for at skabe et højt risikojusteret afkast gennem konstant optimering af aktivmassen. Lønsom optimering af aktiverne opnås bl.a. gennem tilpasning af lejeniveau ved genudlejninger, minimering af tomgang samt planlægning af løbende vedligeholdelse- og renoveringsopgaver. Tilpasning af aktivmassen gennem frasalg ud fra en balanceret forretnings- og likviditetsmæssig afvejning.

Via professionel selskabsdrift og likviditetsstyring af vores ejendoms- og holdingselskaber samt løbende og gennemsigtig rapportering tilsikres en kvartalsvis ajourført økonomisk og forretningsmæssig status, som løbende præsenteres for bestyrelsen.

 

PROJEKTUDVIKLING

Vi har specialiseret os i at være det kreative bindeled mellem arkitekter, entreprenører og andre samarbejdspartnere. Udvikling af nye boligprojekter fra idéfase til færdigopført projekt gennemføres efter en af følgende modeller:

  • Salg af byggeretter
  • Salg af færdige projekter
  • Projekter med partnere
  • Projekter i eget regi med høj grad af tillid til udlejning og salgbarhed

Nye projekter igangsættes ud fra en nøje vurdering af indtjeningspotentiale sammenholdt med projektets kompleksitet, gennemløbstid, kapitalbinding, herunder balance- og likviditetsmæssig belastning samt ressourceindsats i øvrigt. Heri indgår bl.a. overvejelser omkring myndighedsbehandling og byggetekniske forhold samt udlejnings- og afsætningsforhold.

Vi har et yderst konstruktivt samarbejde med flere forskellige rådgivere – og vi er medlem af Miljø Forum Fyn, fordi vi ønsker at fremme miljø og bæredygtighed i fremtidens byggerier. Formålet med organisationen er at styrke inddragelsen af bæredygtigheds-aspekter i byggerier – til gavn for både ejere og brugere. Som frivillig medlemsvirksomhed af Miljø Forum Fyn fokuserer vi på, helt simpel, at indarbejde miljøhensyn i vore byggeprojekter.

 

IDE & KONCEPT

Vi ønsker at medvirke til udviklingen af nye seniorbofællesskaber i Danmark, hvor vi har valgt at tage udgangspunkt i mange af Realdanias principper.

Antallet af danskere over 60 år stiger kraftigt og vi ser et stort potentiale i at tilbyde seniorer attraktive rammer for hverdagslivet.

Afgørende kendetegn ved seniorbofællesskaber er at beboerne, der typisk ligger i aldersgruppen fra 50 år og opefter, har individuelle boliger, men at der til boligerne er tilhørende fællesområder, der appellere til forskellige sociale fællesaktiviteter.

Grundlæggende er tanken et udvidet naboskab med sociale karakteristika, der til en vis grad læner sig op ad det tætte naboskab man oplever i traditionelle boligområder.

Projekterne udvikles i samarbejde med en på forhånd sammensat beboergruppe af frivillige beboere, således at der tages udgangspunkt i gruppens ønsker og behov vedr. boliger og fællesarealer.

Som led i vores langsigtede strategi har vi siden 2017 søgt velbeliggende projektejendomme i Odense som vil kunne konverteres til boliger.

Vi har i efteråret 2017 bl.a. erhvervet et større areal i Odense, hvor der planlægges et nyt og dynamisk boligområde for seniorer.

Seniorbofællesskaber er kendetegnet ved at beboerne har højere livskvalitet og stærkere sociale relationer end ved andre boformer. Disse trends efterspørges i stigende grad og dette projekt bliver enestående og banebrydende for måden at bo på i Odense.

 

NØGLETAL FOR KONCERNEN 

  2018/2019 2017/2018 2016/2017 2015/2016
         

Overskudsgrad
Afkastningsgrad
Likviditetsgrad
Soliditetsgad 
Egenkapitalforrentning
Gns. antal ansatte

109,1%
5,4%
93,1%
36,4%
12,5%
8
117,9%
7,6%
73,2%
33,5%
16,5%
8
138,4%
7,7%
89,2%
32,3%
15,3%
9

126,6%
8,2%
102,0%
30,2%
20,7%
6

-VENTURE-

Niels Pedersen har uafhængig af sine primære aktiviteter indenfor ejendomssegmentet i regi af NP Holding A/S gennem de sidste 20 år været involveret i en række danske små og mellemstore virksomheder – både via investeringsandele og netværk. Herunder fremgår nogen af de spændende virksomheder der har været investeret i.


 

Miljø-Bo A/S