7. nov. 2018

NP Holding A/S løfter sin bundlinje markant. Drifts-selskaberne forøger fortsat sine aktiviteter med fokus på udvikling af nye seniorbofællesskaber.

Ejendomskoncernen leverer endnu et nyt rekordresultat på 54,5 mio. kroner før skat. Selskaberne i koncernen har igen løftet sin omsætning, således nåede koncernens samlede bruttoomsætning op på 97 mio. kroner i 2017/18. Det er en omsætningsfremgang på 20% i forhold til året før.

Efter et tilfredsstillende regnskabsresultat for 2017/18 på 46,4 mio. kroner konsoliderer NP Holding A/S sig med en egenkapital på 283,2 mio. kroner.

Hovedaktiviteterne i NP Holding A/S består dels af boligudlejning primært via Miljø•Bo A/S samt ejendomsudvikling i regi af Miljø•Byg A/S – begge solide selskaber, med en sund og stærk økonomi. Med afsæt i de solide resultater, via datterselskabernes boligudlejningsaktiviteter, er fokus det seneste år rettet mod udvikling af nye ejendomsprojekter.

Der forventes fortsat stigende aktivitet – og videreudvikling af datterselskabernes investeringsprojekter med særlig fokus på boligbyggeri på Fyn. Der forventes en stigende indtjening for regnskabsåret 2018/19 hvor ledelsen forventer et overskud fra udlejningsaktiviteterne før værdireguleringer og skat på 23-28 mio. kroner.

Ejer og direktør Niels Pedersen har en veludviklet evne til at se muligheder og finde projekter med stort uforløst potentiale. En af hemmelighederne bag succesen har været, at arbejde målrettet med geografiske områder han har stort kendskab til – og at gøre brug af netværk og lokale relationer. Direktøren regner med at den positive udvikling kan fastholdes, også selvom konjunkturerne måske vil begynde at flade ud. Han understreger, at en familieejet virksomhed med en god soliditet kan tillade sig at tænke langsigtet og lave investeringer, selvom det måske på kort sigt kan påvirke resultaterne negativt.

Virksomheden er inde i en rigtig spændende udviklingsproces med stigende fokus på aktiviteterne på Fyn – og specielt i Odense, Svendborg samt Nyborg.

”Det er ingen hemmelighed at der er gang i rigtig mange store boligbyggerier i Odense, den positive befolkningstilvækst i Odense forventes at fortsætte med ca. 2.000 borger om året frem til 2025. Vi tror på, at der vil være interesse for de projekter vi er i gang med, eller har under udvikling” siger Niels Pedersen og fortsætter; “Vi synes faktisk, at situationen i de kommende år ser rigtig lys ud. Prognoserne viser at 65+ segmentet i 2040 forventes at udgør 25% af Danmarks befolkning – og at omkring 80.000 vil have et ønske om at bo i seniorbolig, i dag er der kun ca. 7.000 seniorboliger på landsplan”.

”Vi mærker overordentlig stor interesse for nye seniorbofællesskaber. På Fyn er der især stor opmærksomhed omkring Odense, men vi vurderer også, at der er potentiale i at udvikle seniorboliger i andre fynske byer. Mange udtrykker ønske om at leve et liv sammen med andre og der er mangel på attraktive boliger for den stigende andel af friske seniorer” siger Niels Pedersen.

Der er god politisk opbakning til seniorbofællesskabsprojekt på Middelfartvej i Odense hvor der har været positive drøftelser med både Borgmester i Odense Kommune, Peter Rahbæk Juel (S) og By- og kulturrådmand Jane Jegind (V) – der er slet ingen tvivl om, at der vil være en stigende interesse for nye spændende boformer de kommende år, herunder også forskellige modeller for seniorbofællesskaber.

Bynært men alligevel naturskønt og tæt på infrastrukturen erhvervede Miljø•Bo A/S sidste efterår det gamle lærerseminarium på Middelfartvej. Her arbejdes der intenst på et nyt og dynamisk boligområde på det 30.000 kvadratmeter store grundareal, ”her etableres et nyt velfungerende seniorbofællesskab, dette er et helt unikt grønt og skønt område i Bolbro, en glemt have i byen – vi er i kontakt med både interesserede brugergrupper samt institutionelle investorer og entreprenører, dette bliver virkelig et fantastisk spændende og anderledes boligprojekt. Vi har haft en lang og kompliceret dialog med forvaltningen, hvor vi føler at vi gentagende gange er stødt på udfordringer i processen hen mod at få tilvejebragt en ny lokalplan for området – det er rigtig uheldigt at processen skal være så tung, når nu politikkerne er velvillige indstillet og der er så stor en udtalt efterspørgsel, lige netop på denne type af boliger” udtaler Niels Pedersen.

Overvejelserne omkring projektet startede sidste sommer og forventningen er at eksekveringen af byggeriet vil ske faseopdelt, når området er færdigudviklet om nogen år, forventes det at projektet vil rumme ca. 250 nye boliger i 4-5 klynger.

Herudover arbejdes der konkret bl.a. på at opføre 12 eksklusive boligenheder i Brobyværk ned til Odense Å, samt 24 nye moderne lejligheder på Dronningholmsvej i Svendborg. Ligeledes i Svendborg arbejdes der med udvikling og renovering af den smukke gamle Amtmandsbolig, som kan indrettes med 13 herskabelige lejligheder. ”Svendborg har en række positive karakteristika, sammenholdt med den afledte effekt af aktiviteterne i Odense, er vores opfattelse at Svendborg ligeledes vil opleve en kraftig vækst over de kommende år. Vi har yderligere et areal på Tvedvej i Svendborg, som vi ser et stort potentiale i at udvikle til boligformål” siger Niels Pedersen.

Miljø•Byg&Bo ejer i alt ca. 90.000 kvadratmeter by-jord til udvikling af boligformål.

”Vi blive hele tiden præsenteret for nye interessante investerings objekter – senest har vi investeret i to spændende kystnære udviklingsprojekter i Faaborg” slutter Niels Pedersen.

Opsummering af regnskabstal 2017/18 for NP Holding A/S;
Resultat af tilknyttede virksomheder: 46,4 mio. kr. (2016/17: 36,3 mio. kr.)
Resultat efter skat: 45,5 mio. kr. (2016/17: 34,9 mio. kr.)
Egenkapital: 283,2 mio. kr.
Værdi af ejendomme (koncern): 792 mio. kr.

For yderligere information kan vi kontaktes på tlf. 6476 2164

Positivt medvirkende til NP Holding A/S’ sunde udvikling og vækst skal bl.a. findes i den aktive og dynamiske organisation. Selskabets ledelse består af; Per Jessen (Bestyrelsesformand), Niels Pedersen (Direktør & Bestyrelsesmedlem), Line Ravn Fredensborg (Bestyrelsesmedlem), Kim Fuglsang (Bestyrelsesmedlem), Mads Schou Pedersen (Økonomichef).

Miljø-Bo A/S